کتاب های برترین آثار داستانی ایران

معرفی کتاب های برترین آثار داستانی ایران
 کتاب استخوان خوک و دست های جذامی

کتاب استخوان خوک و دست های جذامی

اثر مصطفی مستور از انتشارات نشر چشمه


 کتاب روی ماه خداوند را ببوس

کتاب روی ماه خداوند را ببوس

اثر مصطفی مستور از انتشارات مرکز


 کتاب ویس و رامین

کتاب ویس و رامین

اثر فخرالدین اسعد گرگانی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب مناجات و گفتار پیرهرات

کتاب مناجات و گفتار پیرهرات

اثر خواجه عبدالله انصاری از انتشارات نشر ثالث


 کتاب خسی در میقات

کتاب خسی در میقات

اثر جلال آل احمد از انتشارات جامه دران


 کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

اثر خواجه عبدالله انصاری از انتشارات فرهنگسرای میردشتی


 کتاب امثال الحکم دهخدا

کتاب امثال الحکم دهخدا

اثر علی اکبر دهخدا از انتشارات امیرکبیر


 کتاب چرند،پرند

کتاب چرند،پرند

اثر علی اکبر دهخدا از انتشارات مجید (به سخن)


 کتاب یوزپلنگانی که با من دویده اند

کتاب یوزپلنگانی که با من دویده اند

اثر بیژن نجدی از انتشارات مرکز


 کتاب عادت می کنیم

کتاب عادت می کنیم

اثر زویا پیرزاد از انتشارات مرکز