کتاب های برترین آثار داستانی ایران

معرفی کتاب های برترین آثار داستانی ایران
 کتاب ملکوت

کتاب ملکوت

اثر بهرام صادقی از انتشارات نیلوفر


 کتاب افسانه دل

کتاب افسانه دل

اثر فریده رهنما از انتشارات درسا


 کتاب زمین سوخته

کتاب زمین سوخته

اثر احمد محمود از انتشارات معین


 کتاب گلاب خانم

کتاب گلاب خانم

اثر قاسمعلی فراست از انتشارات قدیانی


 کتاب سلول 18

کتاب سلول 18

اثر علی اشرف درویشیان از انتشارات نگاه


 کتاب برجی در مه

کتاب برجی در مه

اثر فهیمه رحیمی از انتشارات آوای چکامه


 کتاب فیل در تاریکی

کتاب فیل در تاریکی

اثر قاسم هاشمی نژاد از انتشارات هرمس


 کتاب خیرالنساء

کتاب خیرالنساء

اثر قاسم هاشمی نژاد از انتشارات هرمس


 کتاب برزخ اما بهشت

کتاب برزخ اما بهشت

اثر نازی صفوی از انتشارات ققنوس


 کتاب دالان بهشت

کتاب دالان بهشت

اثر نازی صفوی از انتشارات ققنوس